HomeIZMJENA PRESUDE ILI NOVO SUĐENJE
Tužilaštvo Haškog tribunala, otvarajući danas raspravu pred Žalbenim vijećem u slučaju Čelebići, ističe da je oslobađajuća presuda Zejnilu Delaliću posljedica "pogrešne primjene prava"

"Nijedna razumna osoba, po našem mišljenju, ne bi zauzela stav kakav je zauzelo Pretresno vijeće u slučaju Zejnila Delalića. Riječ je o čistoj grešci, o pogrešnoj primjeni pravnih standarda u ocjeni činjenica", rekao je tužilac Norman Farel (Farell) u današnjem usmenom obrazloženju žalbe, koju je Tužilaštvo Haškog tribunala najavilo a zatim i podnijelo odmah nakon donošenje presude četvorici optuženih u novembru 1998. Mada je žalbeni pretres počeo upravo s Delalićem, on se danas nije pojavio na sudu.

Tužilac Farel je, analizirajući dokumente koji su već bili dokazni materijal na prvostepenom suđenju, nastojao da opovrgne zaključak Pretresnog vijeća da je Delalić bio "izvan konkretnog lanca komandovanja" kad je riječ o logoru Čelebići.

"On je bio karika u tom lancu", tvrdi Farel i navodi za to niz argumenata. Jedan od ključnih je da je Delalić od maja 1992. obavljao dužnost "koordinatora" između odbrambenih snaga (TO i HVO) s jedne i Ratnog predsjedništva s druge strane, a od kraja avgusta je bio komandant Taktičke grupe I. U tom svojstvu, imao je ovlasti, uticaja i moći da spriječi ili kazni počinioce zločina, a to nije učinio. Farel navodi dokumente po kojima je Delalić lično vodio sastanak vojno-istražne komisije i direktno objašnjavao na koji način treba da se ispituju zatvorenici , koji su bili najvećim dijelom osobe srpske nacionalnosti iz Konjica i okoline tog grada.

Prema jednom dokumentu, po obrazloženju Farela, Delalić je čak rekao da mu je direktno odgovoran tadašnji upravnik logora Zdravko Mucić, a postoje i zahtjevi, u formi naređenja, sa njegovim potpisom da se puste neki zatvorenici. Navodeći takve argumente, tužilac Farel je pobijao presudu Pretresnog vijeća po kojoj Delalić nije imao nikakve zapovjedne odgovornosti niti je bio službeno ili po komandnoj liniji nadređen Muciću. Ako je imao mogućnosti da oslobađa zatvorenike, morao je biti informisan i o tome kako se s njima postupa, a nije ništa preduzeo da spriječi zločine ili kazni počinioce, tvrdi Farel.

Obrazlažući samo dio žalbe i najavljujući nove argumente koje će iznijeti njegove kolege sa tužilačke ekipe, Norman Farel je naglasio da Žalbeno vijeće treba na osnovu analize dokumenata, koji su već korišćeni na suđenju 1998, da utvrdi "pogrešnu primjenu prava", poništi oslobađajuću presudu Pretresnog vijeća i donose "nov zaključak o krivici".

Druga mogućnost je, prema prijedlogu Farela, da se proces vrati na početak, za šta tužilaštvo Haškog tribunala, prema njegovoj izjavi, raspolaže novim dokumentima i dokazima.

Dževad Sabljaković


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 14

SUĐENJE ZA SLUČAJ ČELEBIĆI: Rasprava o žalbama
TUŽILAŠTVO: NATO i Amnesty International
SUĐENJE ZA LOGOR OMARSKA: "Mujina soba rezervisana" za najuglednije Muslimane i Hrvate iz Prijedora