HomeGDE JE PEĆANAC BIO I ŠTA JE RADIO U VREME SREBRENICE?
U nastavku glavnog ispitivanja, tužilac pokušao da utvrdi kuda se kretao i šta je video svedok Dragomir Pećanac 11., 12. i 13. jula 1995. godine u Srebrenici. Sudeći po odgovorima na zasedanjima otvorenim za javnost, Pećanac je malo video a jedino što ga je zanimalo je bilo "obezbeđenje generala Mladića"

Dragomir Pećanac, svjedok na suđenju Tolimiru Dragomir Pećanac, svjedok na suđenju Tolimiru

U nastavku ispitivanja Dragomira Pećanca, tužilac je bivšem obaveštajcu u Glavnom štaba VRS predočio naslovnu i prvu stranicu beležnice koju je svedok koristio u julu 1995. godine. U pitanju je jedna od dve sveske koje je Pećanac sa još nekoliko dokumenata predao Sekretarijatu Tribunala prošle sedmice, na početku svedočenja na suđenju nekadašnjem pretpostavljenom Zdravku Tolimiru, Mladićevom pomoćniku za obaveštajne poslove i bezbednost. Dokumenti koje je predao Pećanac su, po tužiocu, od "izuzetne važnosti", kako za Tolimirov tako i za i druge tribunalove predmete.

Pećanac je potvrdio da u beležnici ne postoje unosi od 8. do 14. jula kao i od 16. jula do 15. avgusta 1995. godine. O samom sadržaju beležnice, međutim,nije bilo mnogo reči, barem ne na sednicama otvorenim za javnost.

Tužilac je potom nastavio ispitivanje o nekoliko dokumenata koji su zaplenjeni u stanu svedoka 2009. godine. Među njima je i dokument od 12. jula 1995. godine koji govori o razdvajanju vojno sposobnih muslimanskih muškaraca starosti od 17 do 60 godina u Potočarima. Pećanac smatra da je taj dokument "čudan"budući da je dešifrovan 12. jula ali je zaveden "u Upravi" tek mesec dana kasnije, 13. avgusta 1995. godine. Pećanac tvrdi su u vreme kada je dokument zaveden generali Ratko Mladić i Zdravko Tolimir, kao i on sam, bili u bosanskoj Krajini i veruje da niko od njih nije "pročitao" dokument ni tada, ni ranije.

U odgovorima na pitanja tužioca Pećanac je rekao da "nije bio nadležan ni zainteresovan" za 10. diverzantski odred koji je bio u nadležnosti pukovnika Petra Salapure, načelnika Obaveštajne uprave pri Glavnom štabu VRS. Nakon što mu je tužilac predočio da su pojedini svedoci tvrdili da je bio "na terenu" sa pripadnicima odreda, Pećanac se setio da mu je general Milovanović naredio dau avgustu 1995. godine povede borce iz te jedinice da unište neprijateljsku artiljerijsku grupu u okolini Drvara. Potvrdio je i da je bio u bazi tog odreda nakon pogibije jednog od vojnika.

Pećanac je rekao da ga je zanimalo "samo" obezbeđenje generala Mladića zbog čega jedržao "otkočenu pušku sa metkom u cevi, spreman za dejstvo". Mada je zajedno sa generalom Mladićem 12. jula 1995. godine prošao kolima putem između Bratunca i Konjević polja, Pećanac tvrdi da nije video "nijednog zarobljenika". Takođe je rekao da se "ne seća" da je Mladić 13. jula bio u Novoj Kasabi, Konjević Polju, niti da se obratio zarobljenicima na livadi u Sandićima, o čemu su svedočili "insajder" Momir Nikolić i nekolicina preživelih sa srebreničkih stratišta.

Pećanac je još rekao da optuženog generala Tolimira video dva do tri dana pre ulaska u Srebrenicu a posle toga tek u Žepi 17, 18. ili 20 avgusta. Budući da je zaključio da bi dalja pitanja mogla da ga inkriminišu, Pećanac je zatražio da se ispitivanje nastavi na zatvorenoj sednici. Iskaz Dragomira Pećanca biće nastavljen sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 527

SUDSKA ETIKECIJA: Drug Orie i gospodin Mladić
SIT GLADNOM NE VJERUJE: Karadžić prebrojava stočni fond u Srebrenici
25 PO TURU: Kako je Arkan kažnjavao i rehabilitovao ratne zločince